พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นายธิร์ปพน นันตัง - หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
- พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
  นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์ - หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
- ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
  นายณัฐกิตติ์ พาหมวด - หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
- ประจำ งานทะเบียน
  นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว - หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
- พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
  นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิขันแก้ว - เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
- พนักงานราชการ(บริหารงานทั่วไป) งานการเงิน
  นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน - หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
- หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
- ประจำ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายดนุพล มามูล - หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
- พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
- ประจำ งานพัสดุ
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
  นายธนาวัฒน์ ราชคม - เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
- เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
- ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
- พนักงานราชการ(บริหารงานทั่วไป) งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
- พนักงานราชการ(บริหารงานทั่วไป) งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)