พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นายธิร์ปพน นันตัง - หัวหน้างานอาคารสถานที่
- ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
  นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์ - หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  นายณัฐกิตติ์ พาหมวด - ประจำงานทะเบียน
- หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน
  นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว - หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
- ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
  นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิขันแก้ว - เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
  นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน - หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยงานปกครอง
- หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
- ประจำงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายดนุพล มามูล - ประจำงานพัสดุ
- หัวหน้างานปกครอง
- ประจำงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(หอพักชาย)
- หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
- ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
  นายธนาวัฒน์ ราชคม - หัวหน้างานบริหารทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร