พนักงานราชการ

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นายธิร์ปพน นันตัง - ครูประจำ สาขางานยานยนต์
  นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์ - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- ครูประจำ สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  นายณัฐกิตติ์ พาหมวด - ครูประจำ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
- หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม การบัญชี
- ครูประจำ สาขางานการบัญชี
- หัวหน้างานแผนการศึกษาและงบประมาณ
- หัวหน้างานการบัญชี
- ประจำงาน งานปกครอง
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
- ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
  นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิขันแก้ว - หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- เจ้าหน้าที่ งานการเงิน 
  นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
- ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
- หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ประจำงาน งานปกครอง
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายดนุพล มามูล - ครูประจำ สาขางานยานยนต์ 
- หัวหน้างานปกครอง
- ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
- ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
  นายธนาวัฒน์ ราชคม - เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
- เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป