พนักงานราชการ

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นายธิร์ปพน นันตัง - ครูประจำ สาขางานยานยนต์ 
- หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
  นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์ - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
- ครูประจำ สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
- หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  นายณัฐกิตติ์ พาหมวด - ครูประจำ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน 
- หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว - ครูประจำ สาขางานการบัญชี 
- หัวหน้างาน งานแผนการศึกษาและงบประมาณ
  นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิขันแก้ว - หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- ครูประจำ สาขางานการบัญชี  
- เจ้าหน้าที่ งานการเงิน 
  นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
- ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
- หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  นายดนุพล มามูล - ครูประจำ สาขางานยานยนต์ 
- หัวหน้างานปกครอง
  นายธนาวัฒน์ ราชคม - เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ