ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นายปรเมศวร์ คำแปง - หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- ประจำงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายมานะ เตชะปิตุ - ครูประจำ แผนกช่างยนต์
- หัวหน้างานการเงิน
- ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
  นายจิรายุ ศีติสาร - หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
- หัวหน้างานทะเบียน
- ประจำงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ประจำงานปกครองแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
- ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
(งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)
  นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา - หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง
- ประจำงานปกครองแผนกวิชาก่อสร้าง
- ประจำงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  นายชาญชัย แก้วเถิน - หัวหน้าแผนกช่างยนต์
- หัวหน้างานพัสดุ
- ประจำงานปกครองแผนกวิชาช่างยนต์
- ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
(งานทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพ)
  นายไชยพร  บุญทา - หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- หัวหน้างานบุคลากร
- ประจำงานปกครองแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ประจำงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายรัชชานนท์ มหาวรรณศรี - หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ
- ประจำงานปกครองแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายรณกฤต แสนนิทา - ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- ประจำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- ประจำงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)
- หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
  นายตุลยฤทธิ์ ทิศใจ - ครูประจำ แผนกอาหารและโภชนาการ
- ผู้ช่วยงานพัสดุ
- ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
- หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  นางสาวสกุลรัตน์ พงศ์พันธุ์ - หัวหน้าแผนกการบัญชี
- หัวหน้างานบัญชี
- ประจำงานพัสดุ
- ผู้ช่วยงานทะเบียน
- ประจำงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
- ประจำงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ประจำงานปกครองแผนกวิชาการบัญชี
- ประจำงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
  นางสาววิชุดา มาแก้ว - ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
- ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- ประจำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- ประจำงานวัดผลและประเมินผล
- หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
  นายจักรวัฒน์ สัญใจ - ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
- ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- หัวหน้างานความร่วมมือ
- หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- ผู้ช่วยงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นายมานะ เตชะปิตุ - ครูประจำสาขางานยานยนต์
- หัวหน้างานการเงิน
  นายจิรายุ ศีติสาร - ครูประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
- หัวหน้างานทะเบียน
  นายปรเมศวร์ คำแปง - ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม สาขางานก่อสร้าง
- ครูประจำ สาขางานก่อสร้าง
  นายชาญชัย แก้วเถิน - หัวหน้าแผนกช่างยนต์
- ครูประจำสาขางานยานยนต์
- หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
- ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายไชยพร  บุญทา - หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- หัวหน้างานบุคลากร
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  นายรัชชานนท์ มหาวรรณศรี - หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ
- หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายรณกฤต แสนนิทา - ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
  นายตุลยฤทธิ์ ทิศใจ - ครูประจำ แผนกอาหารและโภชนาการ
  นางสาวสกุลรัตน์ พงศ์พันธุ์ - ครูประจำ แผนกการบัญชี

ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2564

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นายวุฒิชาติ ตุงคศิริวัฒน์ - ครูประจำ สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
  นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข - ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- หัวหน้างานบุคลากร
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  นายริน ยาวิชัย - ครูประจำสาขางานยานยนต์ 
- หัวหน้างานพัสดุ
  นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม สาขางานก่อสร้าง
- ครูประจำ สาขางานก่อสร้าง 
  นางสาวอังคณา เครือคำ - ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
- หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
- ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
  นางสาวพิราพร สุขวนิช - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ครูประจำ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
- ประจำงาน งานปกครอง
  นางสาวกรรนิการ์ เค้าหม่อง - ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- หัวหน้างานทะเบียน
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
- ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  นายชาญชัย แก้วเถิน - หัวหน้าแผนกช่างยนต์
- ครูประจำสาขางานยานยนต์
- หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
- ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายจิรายุ ศีติสาร - ครูประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
- หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
- ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
- ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  นายมานะ เตชะปิตุ - ครูประจำสาขางานยานยนต์
- หัวหน้างานการเงิน
  นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกอาหารและโภชนาการ
- ครูประจำ แผนกอาหารและโภชนาการ
- ประจำงาน งานปกครอง
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายปรเมศวร์ คำแปง - ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน