ข้าราชการ

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นายวุฒิชาติ ตุงคศิริวัฒน์ - ครูประจำ สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
- หัวหน้างาน งานการเงิน 
  นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข

- ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์
- หัวหน้างาน งานบุคลากร
- หัวหน้างาน งานสารบรรณ
- หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
- หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- หัวหน้างาน งานความมือ

  นายริน ยาวิชัย - หัวหน้าสาขางานยานยนต์
- ครูประจำสาขางานยานยนต์ 
- หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
- หัวหน้างาน งานพัสดุ
  นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา

- หัวหน้าแผนก/กลุ่ม สาขางานก่อสร้าง
- ครูประจำ สาขางานก่อสร้าง 
- หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  นางสาวอังคณา เครือคำ - ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
  นางสาวพิราพร สุขวนิช - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ครูประจำ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- หัวหน้างาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
  นางสาวนรินทร์ณา หน่อท้าว - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม สาขางานการบัญชี 
- หัวหน้างาน งานการบัญชี 
- หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
  นางสาวกรรนิการ์ เค้าหม่อง - ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- หัวหน้างาน งานทะเบียน 
  นายชาญชัย แก้วเถิน - ครูประจำสาขางานยานยนต์
- หัวหน้างานครูที่ปรึกษา