ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นายปรเมศวร์ คำแปง - หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
- ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
  นายมานะ เตชะปิตุ - ผู้แทน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- หัวหน้างาน งานการเงิน
- ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
  นายจิรายุ ศีติสาร - หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
- หัวหน้างาน งานทะเบียน
- ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
- ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
- ประจำ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา - หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
- ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
- ประจำ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- ประจำ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  นายชาญชัย แก้วเถิน - หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
- หัวหน้างาน งานพัสดุ
- หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
- ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
- ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
  นายไชยพร  บุญทา - หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- หัวหน้างาน งานบุคลากร
- ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
- ประจำ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายรัชชานนท์ มหาวรรณศรี - ผู้แทน ฝ่ายวิชาการ
- หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
  นายรณกฤต แสนนิทา - หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
- ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- ประจำ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
  นายตุลยฤทธิ์ ทิศใจ - ผู้แทน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
- หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
- ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
- ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
  นางสาวสกุลรัตน์ พงศ์พันธุ์ - หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
- หัวหน้างาน งานบัญชี
- ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
- ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
- ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
- ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
- ประจำ งานพัสดุ
- ประจำ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
- ประจำ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  นางสาววิชุดา มาแก้ว - หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
- หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
- ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
- ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- ประจำ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
- ประจำ งานวัดผลและประเมินผล
  นายจักรวัฒน์ สัญใจ - ผู้แทน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
- หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
- ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
  นายจรินทร์ ตานี - หัวหน้างาน งานปกครอง
- ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
- ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
- ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
- ประจำ งานปกครอง
- ประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ประจำ งานครูที่ปรึกษา
  นางสาวสุธีวราพร แก้วขำ - ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นายมานะ เตชะปิตุ - ครูประจำสาขางานยานยนต์
- หัวหน้างานการเงิน
  นายจิรายุ ศีติสาร - ครูประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
- หัวหน้างานทะเบียน
  นายปรเมศวร์ คำแปง - ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม สาขางานก่อสร้าง
- ครูประจำ สาขางานก่อสร้าง
  นายชาญชัย แก้วเถิน - หัวหน้าแผนกช่างยนต์
- ครูประจำสาขางานยานยนต์
- หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
- ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายไชยพร  บุญทา - หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- หัวหน้างานบุคลากร
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  นายรัชชานนท์ มหาวรรณศรี - หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ
- หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายรณกฤต แสนนิทา - ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
  นายตุลยฤทธิ์ ทิศใจ - ครูประจำ แผนกอาหารและโภชนาการ
  นางสาวสกุลรัตน์ พงศ์พันธุ์ - ครูประจำ แผนกการบัญชี

ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2564

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นายวุฒิชาติ ตุงคศิริวัฒน์ - ครูประจำ สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
  นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข - ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- หัวหน้างานบุคลากร
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  นายริน ยาวิชัย - ครูประจำสาขางานยานยนต์ 
- หัวหน้างานพัสดุ
  นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม สาขางานก่อสร้าง
- ครูประจำ สาขางานก่อสร้าง 
  นางสาวอังคณา เครือคำ - ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
- หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
- ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
  นางสาวพิราพร สุขวนิช - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ครูประจำ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
- ประจำงาน งานปกครอง
  นางสาวกรรนิการ์ เค้าหม่อง - ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- หัวหน้างานทะเบียน
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
- ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  นายชาญชัย แก้วเถิน - หัวหน้าแผนกช่างยนต์
- ครูประจำสาขางานยานยนต์
- หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
- ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายจิรายุ ศีติสาร - ครูประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
- หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
- ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
- ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  นายมานะ เตชะปิตุ - ครูประจำสาขางานยานยนต์
- หัวหน้างานการเงิน
  นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกอาหารและโภชนาการ
- ครูประจำ แผนกอาหารและโภชนาการ
- ประจำงาน งานปกครอง
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายปรเมศวร์ คำแปง - ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน