ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นายมานะ เตชะปิตุ - ครูประจำสาขางานยานยนต์
- หัวหน้างานการเงิน
  นายจิรายุ ศีติสาร - ครูประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
- หัวหน้างานทะเบียน
  นายปรเมศวร์ คำแปง - ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม สาขางานก่อสร้าง
- ครูประจำ สาขางานก่อสร้าง
  นายชาญชัย แก้วเถิน - หัวหน้าแผนกช่างยนต์
- ครูประจำสาขางานยานยนต์
- หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
- ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายไชยพร  บุญทา - หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- หัวหน้างานบุคลากร
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  นายรัชชานนท์ มหาวรรณศรี - หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ
- หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายรณกฤต แสนนิทา - ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
  นายตุลยฤทธิ์ ทิศใจ - ครูประจำ แผนกอาหารและโภชนาการ
  นางสาวสกุลรัตน์ พงศ์พันธุ์ - ครูประจำ แผนกการบัญชี

 

 

ข้าราชการครู 2564

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
  นายวุฒิชาติ ตุงคศิริวัฒน์ - ครูประจำ สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
  นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข - ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- หัวหน้างานบุคลากร
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  นายริน ยาวิชัย - ครูประจำสาขางานยานยนต์ 
- หัวหน้างานพัสดุ
  นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม สาขางานก่อสร้าง
- ครูประจำ สาขางานก่อสร้าง 
  นางสาวอังคณา เครือคำ - ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
- หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
- ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
  นางสาวพิราพร สุขวนิช - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ครูประจำ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
- ประจำงาน งานปกครอง
  นางสาวกรรนิการ์ เค้าหม่อง - ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- หัวหน้างานทะเบียน
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
- ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  นายชาญชัย แก้วเถิน - หัวหน้าแผนกช่างยนต์
- ครูประจำสาขางานยานยนต์
- หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
- ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายจิรายุ ศีติสาร - ครูประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
- หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
- ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
- ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  นายมานะ เตชะปิตุ - ครูประจำสาขางานยานยนต์
- หัวหน้างานการเงิน
  นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี - หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกอาหารและโภชนาการ
- ครูประจำ แผนกอาหารและโภชนาการ
- ประจำงาน งานปกครอง
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายปรเมศวร์ คำแปง - ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ผู้ช่วยงาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน