คณะผู้บริหารสถานศึกษา

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง,หน้าที่
นางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
นายภาคิน พรหมราช รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวนววรรณ เพชรี่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ