รายงานสรุปรายละเอียดบริษัทในความดูแล

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
รายงานสถานประกอบการ/ บริษัท ในความดูแลของ ภาคเหนือ / เชียงราย / สตูลโฟรเซ่นฟู้ด จำกัด (สตูล)

ที่

ชื่อ

ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

1

กศน.ป่าแดด

หมู่ ๑๑ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ๕๗๑๙๐

บริการทางการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่

087-1798740

 

2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลนางแล

เลขที่ ๓๖๑ หมู่ ๔ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

053-776409

 

3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงแสน

เลขที่ ๕๔๖ หมู่ ๒ ถ.หนองมูด ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ๕๗๑๕๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

053-777113

 

4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่จัน

เลขที่ ๑๒๐/๙ หมู่ ๑ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ๕๗๒๔๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

053-771789

 

5

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่จันป่าตึง

เลขที่ ๕๑ หมู่๕ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

053-771789

 

6

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ฟ้าหลวง

เลขที่ ๒๓๙ หมู่ ๙ ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๒๔๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

   

7

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ฟ้าหลวง(ตำบลแม่สลองนอก)

เลขที่ ๕๙๕ หมู่ ๑ ถ. ม.สันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

053-730282

 

8

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สรวย

เลขที่ ๔๔ หมู่ 7 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ๕๗๑๘๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

053-786275

 

9

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย

เลขที่ ๒๒๖ หมู่ ๘ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ๕๗๑๓๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

053-731714

 

10

คลินิกนายแพทย์จักรี

เลขที่ ๑๗๖/๓ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

คลินิก

053-752248

 

11

ตลาดสดประชารัฐ

หมู่๑ ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

จำหน่ายขายสินค้าพื้นเมือง อาหาร ของสด พืชผัก ผลไม้ในท้องถิ่น

085-1935235

 

12

บริษัท สหทรัพย์ทวีก่อสร้าง จำกัด

เลขที่ ๒๗/๑ ถ.กรป.กลาง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๑๐

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

053-953411

 

13

บริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ ๑๘๔ หมู่ ๒๕ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

053-153211 ต่อ 2136

 

14

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

เลขที่ ๙ หมู่ ๑๕ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

หน่วยงานดูแลให้ความรู้ทางด้านสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่

089-8381597

 

15

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนอาคารสถานที่

เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐

ส่วนอาคารสถานที่

053-916276

 

16

ร้าน Nail de Paris

เลขที่ ๖๒๐/๒ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

ร้านทำเล็บ ตกแต่ง เสริม สปา เล็บ

098-8027288

 

17

ร้าน ส.บริการ

เลขที่156 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110

อู่ซ่อมรถยนต์

053-750048

 

18

ร้าน ส.รวมช่าง

เลขที่152/12 หมู่ 7 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57110

อู่ซ่อมรถยนต์

097-2634423

 

19

ร้าน อ. เจริญยนต์ เชียงรุ้ง

เลขที่ 143 หมู่ 2 ซ.1 ถ.เชียงราย-เชียงของ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210

อู่ซ่อมรถยนต์

   

20

ร้านขิงคอสเมติก

เลขที่ ๑๔๘ หมู่๑๑ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

ร้านค้าจำหน่ายเครื่องสำอาง

082-8327204

 

21

ร้านจงไท้อินเตอร์เน็ต

เลขที่ ๔๙/๓ หมู่ ๓ ซ.๘ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ๕๗๑๕๐

ร้านอินเตอร์เน็ต

063-1040530

 

22

ร้านช่างต้อมเวียงเชียงรุ้ง

เลขที่125 หมู่ 11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210

อู่ซ่อมรถยนต์

092-4420226

 

23

ร้านบัวลม

เลขที่ ๒๓ หมู่๑๑ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐

สำนักงานบัญชี

085-7109127

 

24

ร้านป่าก่อดำคอมพิวเตอร์

230 หมู่ 12 ถ.สายเอเชีย ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

081-9981168

 

25

ร้านมายเฟรนด์

เลขที่ 111/21 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210

ร้านอาหาร

   

26

ร้านรุ่งนิรันดร์

เลขที่ ๒๕๙ หมู่ ๓ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า

086-9831911

 

27

ร้านวีเซอร์วิส

เลขที่ 66 หมู่ 11 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

อู่ซ่อมรถยนต์

082-1832297

 

28

ร้านสิริชัยแอร์และไฟฟ้า

447/4 หมู่ 9 ถ.เชียงราย- เวียงชัย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

081-9508357

 

29

ร้านอู่เต่ยการช่าง

เลขที่ 123 หมู่ 8 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

อู่ซ่อมรถยนต์

081-7658087

 

30

ร้านเบนซ์ยูโลเซอร์วิส

เลขที่ 407 หมู่ 1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

อู่ซ่อมรถยนต์

081-6023960

 

31

ร้านเพ็ญการยาง

เลขที่ 289 หมู่ 4 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

จำหน่ายยางรถยนต์ทุกชนิด ซ่อม เปลี่ยน ล้อ ยาง

088-2320121

 

32

ร้านเอ็น พี เอ็น

เลขที่ ๔๙๘/๓ หมู่๑๑ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

ร้านจำหน่ายและซ่อมคอมพิวเตอร์

082-6948242

 

33

ร้านโอการไฟฟ้า

452 หมู่ 12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

082-8959897

 

34

ร้านโอเค แอร์ เซอร์วิส

229/13 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57210

จำหน่ายติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ

085-8633316

 

35

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ศิริเชียงราย

905 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

แปลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

053-733222

 

36

สถานตรวจสภาพรถเอกชนวิไลรัตน์

เลขที่ 88 หมู่ 1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57240

ตรวจสภาพรถทุกชนิด

053-662341

 

37

สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงราย

เลขที่ ๗ หมู่ ๕ ตำบล ท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

   

38

หจก. Green building

เลขที่ ๑๔๔/๓ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐

จัดสวน

083-5795899

 

39

หจก.เจ อาร์ เอส ธุรกิจ (สาขาใหญ่)

เลขที่ ๒๒๔/๔ หมู่๒ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ๕๗๑๔๐

จำหน่ายซ่อมบำรุงระบบทำความเย็น

087-3025584

 

40

องค์การบริการส่วนตำบลศรีค้ำ

เลขที่ 244 หมู่ 4 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

บริการประชาชนในพื้นที่

053-665073

 

41

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เลขที่ ๕๒๑ หมู่๖ ถ.ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐

บริการประชาชนในพื้นที่

053-175330

 

42

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

หมู่๑๑ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

บริการประชาชนในพื้นที่

053-173661

 

43

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

เลขที่ 42 หมู่ 13 ถ.เด่นห้า-ดงมะดะ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

บริการประชาชนในพื้นที่

   

44

เทศบาลตำบลบ้านดู่

เลขที่ ๔๘๖ หมู่ ๖ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐

บริการประชาชนในพื้นที่

053-150669

 

45

เทศบาลตำบลป่าแงะ

เลขที่ ๘๔ หมู่๕ ถ.พาน-ป่าแดด ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐

บริการประชาชนในพื้นที่

053-160784

 

46

เทศบาลตำบลห้วยไคร้

เลขที่ 395 หมู่2 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ๕๗22๐

บริการประชาชนในพื้นที่

053-602578

 

47

เทศบาลตำบลโยนก

เลขที่ ๒๐๖ หมู่ ๕ ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ๕๗๑๕๐

บริการประชาชนในพื้นที่

087-6592006

 

48

เทศบาลนครเชียงราย

เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

บริการประชาชนในพื้นที่

053-719119

 

49

เรือนจำจังหวัดพะเยา

58 หมู่ 11 ถ.ราชทัณฑ์ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ราชทัณฑ์สถานจังหวัดพะเยา

054-887242

 

50

โรงพยาบาลดอยหลวง

เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๘ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐

ให้บริการทางการแพทย์ประชาชนในพื้นที่

   

51

โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา

เลขที่ ๗๙ หมู่ ๒ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

โรงเรียนปริยัติธรรม

080-1212659

 

52

โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)

เลขที่ ๓๙๙ หมู่ ๑ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐

โรงเรียน

053-653555

 

53

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

เลขที่ ๑๑๓ หมู่ ๓ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐

โรงเรียน

053-705944

 

54

โรงแรมคงการ์เดนท์ วิว รีสอร์ท

เลขที่ ๑๓๔/๒ หมู่๓ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

โรงแรมที่พัก

053-746899

 

55

โรงแรมภูฟ้าวารี

เลขที่ ๘๘๘ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐

โรงแรมที่พัก

095-2727446

 

รวม

55