ข้อมูลอาคารสถานที่

ที่ ชื่อสิ่งปลูกสร้าง จำนวน หมายเหตุ

1.

อาคารสหการร้านค้า+ร้านค้าเครื่องดื่ม

1 หลัง

1 ชั้น ต่อเติมโครงเหล็ก,ห้องส้วม

 2.

บ้านพัก รองผู้อำนวยการ

1 หลัง

 2 ยูนิต

 3.

บ้านพักผู้อำนวยการ

1 หลัง

 

 4.

อาคารปฏิบัติการแผนกอาหารและโภชนาการ

1 หลัง

 อาคารหอสมุดเดิม,ห้องพักครู,ห้องส้วม

 5.

อาคารปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม

1 หลัง

 3 ชั้น

ชั้น 1 ช่างยนต์

ชั้น 2 ช่างไฟฟ้า

ชั้น 3 หอพักนักเรียน(ชาย) กั้นห้อง

 6.

อาคารโรงฝึกงาน 

1 หลัง

 กั้นห้อง,งานอาคารสถานที่ ห้องเก็บเครื่องมือ

 7.

อาคารหอประชุมอเนกประสงค์

1 หลัง

 กั้นห้อง 3 ห้อง ทำพื้นเวที ห้องโถงหลังเวที

 8. อาคารหอพักนักเรียนหญิงและเจ้าหน้าที่ 
(อาคารเรียนภาควิชาสามัญสัมพันธ์)
1 หลัง   1 ชั้น 20 ยูนิต + 4 ยูนิต กั้นห้อง
ต่อเติมห้องครัว,พื้นที่ซักล้าง
 9. อาคารเรียนแผนกพาณิชยกรรม 1 หลัง   3 ชั้น
 10. อาคารแผนกช่างก่อสร้าง,งานพัสดุ 1 หลัง  1 ชั้น 
11. อาคารโรงจอดรถยนต์ 1 หลัง 13 ช่องจอด
12. อาคารโรงจอดรถยนต์ 3 หลัง 4 ช่องจอด
13. อาคารโรงจอดรถจักรยานยนต์ 1 หลัง โครงสร้างเหล็กมุงหลังคาเมทัลชีท
14. ป้อมยาม 1 หลัง ต่อเติมห้องส้วม
15. อาคารศูนย์บ่มเพาะ+อาคาร อ.ว.ท. 1 หลัง 1 ชั้น กั้นห้อง
16. อาคารห้องพักครูนอนเวร+ห้องพักครู 1 หลัง  ห้องส้วม
17. อาคารชุดพักอาศัยของบุคลากร 1 หลัง 14 ยูนิต 
18. ห้องน้ำชาย หญิง 2 หลัง  
19. อาคารโรงอาหาร 1 หลัง  
20. อาคารโรงสูบน้ำดิบ 1 หลัง  
21. อาคารระบบผลิตน้ำปะปาผิวดิน 1 หลัง ขนาดใหญ่ แท้งน้ำ
22. อาคารห้องอาบน้ำนักเรียนชาย 1 หลัง มีพื้นที่ซักล้าง 
23. ลานกีฬาพร้อมเสาธง  1 ลาน  250 ตารางเมตร 
24. ลาน แท่นพระวิษณุกรรมเจ้า 1 ฐาน คอนกรีตเสริมเหล็ก 30 ตารางเมตร 
25. ลาน แท่นพระพุทธรูป  1ฐาน   8 ตารางเมตร
26. ลาน ศาลพระภูมิเจ้าที่ 1ฐาน 20 ตารางเมตร 
27. ห้องครัวและเก็บเครื่องครัว 1 หลัง กั้นห้อง
28. อาคารวิทยบริการ 1 หลัง  
29. อาคารหอพักชาย (โครงการอยู่ประจำฯ) 2 หลัง  1 ชั้น กั้นห้อง 10 ยูนิต + ห้องส้วม