ข้อมูลบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566

ตำแหน่ง,หน้าที่ จำนวน     ระดับตำแหน่ง  ระดับการศึกษา
ครูผู้ช่วย คศ.1  คศ.2  คศ.3   โท ตรี ต่ำกว่าป.ตรี
ช. ญ. รวม ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ.
1.ผู้บริหาร                            
1.1 ผู้อำนวยการ 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 - -
1.2 รองผู้อำนวยการ 1 1 2 - - - - - - 1 1 2 - -
รวม 2 1 3 - - - - - - 2 1 3 - -
2.ข้าราชการ                            
2.1 สามัญสัมพันธ์ 2 1 3 1 1 - - 1 - - - 1 2 -
2.2 ช่างยนต์ 2 - 2 - - 2 - - - - - 1 1 -
2.3 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2 - 2 2 - - - - - - - 1 1 -
2.4 ช่างก่อสร้าง 1 - 1 - - 1 - - - - - - 1 -
2.5 การบัญชี - 1 - - 1 - - - - - - 1 - -
2.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 - 1 - - 1 - - - - - - 1 -
2.7 อาหารและโภชนาการ 2 - 2 2 - - - - - - - - 2 -
รวม 10 2 12 5 2 4 - - - - - 4 8 -
3.ข้าราชการพลเรือน - - - - - - - - - - - - - -
3.1 เจ้าหน้าที่พนักงาน - - - - - - - - - - - - - -
รวม  - - - - - - - -  -  -  - -
4.พนักงาานราชการ                            
4.1 แผนกสามัญสัมพันธ์ - - - - - - - - - - - -
4.2 แผนกช่างยนต์ 2 - 2 - - - - - - - - - 2 -
4.3 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 1 - 1 - - - - - - - - - 1 -
4.4 แผนกช่างก่อสร้าง - - - - - - - - - - - - - -
4.5 แผนกการบัญชี - 1 1 - - - - - - - - 1 - -
4.6 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 - 1 - - - - - - - - - 1 -
4.7 แผนกอาหารและโภชนาการ - - - - - - - - - - - - - -
4.8 แผนกเทคนิคพื้ฐาน 1 - 1 - - - - - - - - - 1 -
4.9 นักวิชาการเงินและบัญชี - 1 1 - - - - - - - - 1 - -
4.10 บริหารงานทั่วไป 1 - 1 - - - - - - - - - 1  
รวม   6 2 8  - - - -  -  -  - - 2 6 -
5.ครูอัตราจ้าง                            
5.1 สามัญสัมพันธ์ - 2 2 - - - - - - - - - 2  
5.2 ช่างยนต์ 1 - 1                   1  
5.3 ช่างไฟฟ้ากำลัง 1 - 1 - - - - - - - - - 1 -
5.4 ช่างก่อสร้าง - 1 1 - - - - - - - - - 1 -
5.5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 1 1 - - - - - - - - - 1 -
5.6 อาหารและโภชนาการ - 2 2 - - - - - - - - - 2 -
รวม 2 6 8 - - - - - - - - - 8 -
6.ลูกจ้างประจำ - - - - - - - - - - - - - -
6.1 คนงาน - - - - - - - - - - - - - -
6.2 นักการภารโรง - - - - - - - - - - - - - -
รวม - - - - - - - - - - - - - -
7.ลูกจ้างชั่วคราว                            
7.1 เจ้าหน้าที่การบัญชี - 1 1 - - - - - - - - - - 1
7.2 เจ้าหน้าที่งานทะเบียน - 1 1 - - - - - - - - - 1 -
7.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ - - - - - - - - - - - - - -
7.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯ - 1 1 - - - - - - - - - 1 -
7.5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 1 - 1 - - - - - - - - - - 1
7.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒฯ - 1 1 - - - - - - - - - 1 -
7.7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารฯ - - - - - - - - - - - - - -
7.8 พนักงานขับรถ 1 - 1 - - - - - - - - - - 1
7.9 นักการภารโรง 2 1 3 - - - - - - - - - - 3
7.10 ยามรักษาการณ์ 2 - 2 - - - - - - - - - 1 1
รวม 6 5  11 - - - - - - - - - 4 7
รวมทั้งสิ้น 26 16 42 5 2 4 - 1 - 2 1 9 26 7