ข้อมูลบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2563

ตำแหน่ง,หน้าที่ จำนวน     ระดับตำแหน่ง  ระดับการศึกษา
ครูผู้ช่วย คศ.1  คศ.2  คศ.3   โท ตรี ต่ำกว่าป.ตรี
ช. ญ. รวม ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ.
1.ผู้บริหาร                            
1.1 ผู้อำนวยการ 1 - 1 - - - - 1 - - - 1 - -
1.2 รองผู้อำนวยการ 2 - 2 - - - - 2 - - - 2 - -
รวม 3 - 3 - - - - 3 - - - 3 - -
2.ข้าราชการ                            
2.1 สามัญสัมพันธ์ - 4 4 - 1 - 3 - - - - - 4 -
2.2 ช่างยนต์ 1 - 1 - - 1 - - - - - - 1 -
2.3 ช่างไฟฟ้ากำลัง 1 - 1 - - - - - - 1 - - 1 -
2.4 ช่างก่อสร้าง 2 - 2 - - 2 - - - - - - 2 -
2.5 การบัญชี - 1 1 - 1 - - - - - - - 1 -
2.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 1 1 - - - 1 - - - - - 1 -
2.7 อาหารและโภชนาการ - - - - - - - - - - - - - -
รวม 4 6 10 - 2 3 4 - - 1 - - 10 -
3.ข้าราชการพลเรือน - - - - - - - - - - - - - -
3.1 เจ้าหน้าที่พนักงาน - - - - - - - - - - - - - -
รวม  - - - - - - - -  -  -  - -
4.พนักงาานราชการ                            
4.1 สามัญสัมพันธ์ 1 - 1 - - - - - - - 1 -
4.2 ช่างยนต์ 2 - 2 - - - - - - - - - 2 -
4.3 ช่างไฟฟ้ากำลัง 1 - 1 - - - - - - - - - 1 -
4.4 ช่างก่อสร้าง - - - - - - - - - - - - - -
4.5 การบัญชี - 2 2 - - - - - - - - 2 - -
4.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 - 1 - - - - - - - - - 1 -
4.7 อาหารและโภชนาการ - - - - - - - - - - - - - -
4.8 เทคนิคพื้ฐาน 1 - 1 - - - - - - - - - 1 -
รวม   6 2  - - - -  -  -  - - 3 5 -
5.ครูอัตราจ้าง                            
5.1 สามัญสัมพันธ์ - 1 1 - - - - - - - - - 1  
5.2 ช่างยนต์ 1 - 1                   1  
5.3 ช่างไฟฟ้ากำลัง 1 - 1 - - - - - - - - - 1 -
5.4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 1 1 - - - - - - - - - 1 -
5.5 อาหารและโภชนาการ - 1 1 - - - - - - - - - 1 -
รวม 2 3 5 - - - - - - - - - 5 -
6.ลูกจ้างประจำ - - - - - - - - - - - - - -
6.1 คนงาน - - - - - - - - - - - - - -
6.2 นักการภารโรง - - - - - - - - - - - - - -
รวม - - - - - - - - - - - - - -
7.ลูกจ้างชั่วคราว                            
7.1 เจ้าหน้าที่การเงิน - - - - - - - - - - - - - -
7.2 เจ้าหน้าที่การบัญชี - 1 1 - - - - - - - - - - 1
7.3 เจ้าหน้าที่สารบรรณ 1 - 1 - - - - - - - - - - 1
7.4 เจ้าหน้าที่พัสดุ - 1 1 - - - - - - - - - - 1
7.5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯ - 1 1 - - - - - - - - - - 1
7.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ - 1 1 - - - - - - - - - - 1
7.7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒฯ - 1 1 - - - - - - - - - - 1
7.8 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารฯ - 1 1 - - - - - - - - - - 1
7.9 พนักงานขับรถ 1 - 1 - - - - - - - - - - 1
7.10 นักการภารโรง 2 1 3 - - - - - - - - - - 3
7.11 ยามรักษาการณ์ 2 - 2 - - - - - - - - - - 2
รวม 6 7  13 - - - - - - - - - -  13
รวมทั้งสิ้น 21 18 39 - 2 3 4 3 - 1 - 6 20  13