ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรให้ขยายการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบท และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น รวมทั้งก้าวทันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศจึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการขึ้น ตั้งชื่อเป็น “วิทยาลัยการอาชีพเวียงชัย” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.  2540 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ขยายเขตการปกครองจัดตั้งอำเภอเวียงเชียงรุ้งขึ้นในพื้นที่ของอำเภอ  เวียงชัย (เดิม) เพื่อให้ชื่อของสถานศึกษาสอดคล้องกับพื้นที่ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพเวียงชัยตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จึงได้พิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจาก วิทยาลัยการอาชีพเวียงชัย (เดิม) เป็นวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จนกระทั่งปัจจุบัน

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นสถานศึกษาสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๘๒๑ กิโลเมตร หรือห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เส้นทางการคมนาคมใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๓ เชียงราย – เชียงของ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 30-๓๑  บริเวณบ้านเด่นสันทราย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น จึงได้มอบที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 38 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา ให้กับกรมอาชีวศึกษา และชุมชนได้ร่วมกันมอบที่ทำกินคืนให้สำนักงาน สปก. เพื่อให้สำนักงาน สปก. มอบให้กรมอาชีวศึกษา อีก 108 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 147 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา

 

 

 

 

๒.สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๓๒ หมู่ที่ 3 บ้านเด่นสันทราย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57210

สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ มีหน่วยงานราชการใกล้เคียงคือสถานีอนามัยตำบลทุ่งก่อ  และแหล่งชุมชนหมู่ที่ 3 และ 14  มีสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต และการคมนาคม  มีความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการศึกษา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ทิศเหนือ         : ติดกับหมู่บ้านป่าห้า ต.ทุ่งก่อ  อ.เวียงเชียงรุ้ง  จ.เชียงราย

ทิศตะวันออก    : ติดกับวนอุทยานดอยพระบาท ต.ทุ่งก่อ  อ.เวียงเชียงรุ้ง  จ.เชียงราย

ทิศใต้             : ติดกับสำนักสงฆ์ดอยพระพุทธบาท ต.ทุ่งก่อ  อ.เวียงเชียงรุ้ง  จ.เชียงราย

ทิศตะวันตก     : ติดกับหมู่บ้านเด่นสันทราย ต.ทุ่งก่อ  อ.เวียงเชียงรุ้ง  จ.เชียงราย

๓.เนื้อที่

  • โดยประมาณ 147 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา
  • ที่ดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ 38 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา
  • ที่ดินบริจาคจำนวนประมาณ 108 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา

๔.หมายเลขโทรศัพท์

0 – 5395 – 3392

0 – 5395 – 3474

 

๕.เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ

URL :http://www.wice.ac.th

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

๑๑.สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

๑๑.๑ ตราประจำวิทยาลัย

หมายถึง ความล้ำเลิศทางปัญญา ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงามโอบล้อมด้วยความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรคและความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา ที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

 

๑๑.๒ สีประจำวิทยาลัย

สีน้ำเงินฟ้า หมายถึง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นผู้มีความสุภาพ สุขุม สง่างาม มีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยความดี ความบริสุทธิ์และความยุติธรรม

 

๑๑.๓ ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นอินทนิล เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ที่แทนความแข็งแกร่ง บึกบึน ทรหด อดทน ของวิทยาลัยฯ ช่อดอกมีลักษณะเกาะกันเป็นกลุ่มแน่น มีสีม่วงสดเหมือนความรัก ความสามัคคีและกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันของเหล่าวิทยาลัยฯ ที่มิมีวันจางหายไป ซึ่งจะออกดอกประมาณ เดือนมีนาคม – ธันวาคม

 

 

 

 

 

๖.วิสัยทัศน์

“วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างงานสร้างอาชีพและเป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยี”

 

๗.พันธกิจ

๗.1. ผลิตกำลังคนสาขาวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน

๗.2. ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น

๗.3. เป็นแหล่งรวบรวมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพ

๗.4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์

 

๘.วัตถุประสงค์

๘.1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

๘.2. เพื่อเร่งรัดปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

๘.3. เพื่อเร่งรัดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

๘.4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมชนบทในการจัดการเรียน การสอนตามหลักสูตรและดาเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านตลาดแรงงาน

 

๙.ปรัชญาของวิทยาลัย

ปรัชญาการทำงานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินงานบริหารสถานศึกษา ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวคือ

 

“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้าวิทยา พัฒนาสังคม”

 

๑๐.คำขวัญของวิทยาลัย

“มีความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม นาประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่เทคโนโลยี”

 

๑๑. เอกลักษณ์ของวิทยาลัย

“สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์”

 

๑๒. อัตลักษณ์ของวิทยาลัย

“มีน้าใจ ให้บริการ”