คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะผู้บริหาร

นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
นายชนะ        สีพะนามน้อยขันตี   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากร