คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะผู้บริหาร

นายมารุต รื่นรวย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
นายชนะ สีพะนามน้อยขันตี   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาและฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายลิขิต ขัดแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 


คณะครู