คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2565

นายมารุต รื่นรวย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ
นายภาคิน พรหมราช รองผู้อำนวยการ กรรมการ
นางสาวนววรรณ เพชรี่ รองผู้อำนวยการ กรรมการ
นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี ผู้แทนฝ่ายวิชาการ กรรมการ
นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ
นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ
นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิขันแก้ว ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ
นายปรเมศวร์ คำแปง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายจิรายุ ศีติสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายมานะ เตชะปิตุ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายชาญชัย แก้วเถิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายไชยพร บุญทา หัวหน้างานบุคลากร กรรมการและเลขานุการ