คุณธรรมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

 

คุณธรรมอัตลักษณ์ “สถานศึกษาสะอาด”

 

เอกลักษณ์ “สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์”