อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

 

อัตลักษณ์ “สะอาดใส่ มีใจนอบน้อม”

 

เอกลักษณ์ “สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์”