วิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษา

 

วิสัยทัศน์        

         วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มุ่งมั่นพัฒนาทักษะกระบวนการการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพสู่มาตรฐาน ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการและให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมความสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม จริยธรรม นำชุมชนควบคู่ประชาธิปไตยก้าวไกลสู่เทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมอยู่กันอย่างมีสันติสุขบนฐานแห่งเศรษฐกิจแบบพอเพียง

 

พันธกิจ          

  1. ผลิตกำลังคนสาขาวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
  2. ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น
  3. เป็นแหล่งรวบรวมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพ
  4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อันพึงประสงค์