ประวัติวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

          วิทยาลัยการอาชีพเวียงชัย (เวียงเชียงรุ้ง) เป็นสถานศึกษาสังกัดสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534 โดยเห็นควรให้ขยายการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  สอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบทและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น  รวมทั้งก้าวทันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศจึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพขึ้น  เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาที่ขาดแคลนซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งของประเทศอันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

          วิทยาลัยการอาชีพเวียงชัย (เวียงเชียงรุ้ง) ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1173 เชียงราย - เชียงของ กิโลเมตรที่ 30 หมู่ 3 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น จึงได้มอบที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 38 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา ให้กับกรมอาชีวศึกษาและชุมชนได้ร่วมกันมอบที่ดินในการประกอบการเลี้ยงชีพคืนให้สำนักงาน สปก. เพื่อให้สำนักงาน สปก. มอบให้กรมอาชีวศึกษาอีก 108 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 147 ไร่ 63 ตารางวา