24 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย นำโดยนายศราวุธ ชูศรีโฉม ครู ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินเยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2564)