วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายจิรายุ ศีติสาร ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย