วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นางสาวนววรรณ เพชรี่ พร้อมด้วยนายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน และตัวแทนคณะครูผู้สอน ประกอบด้วย นายมานะ เตชะปิตุ นายธิร์ปพน นันตัง ครูส่องศรี มาเยอะ ได้เข้าพบและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาในเรือนจำ (เทิง) ภาคเรียนที่1/2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย