วันที่ 11 เมษายน 2565 นายมานะ เตชะปิตุ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานศึกษาช่อสะอาดต่อต้านการทรุจริตและพฤติกรรมมิชอบ ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2565 ณ โรงแรมอารย อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์