วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยนายจิรายุ ศีติสาร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางภิญญามาศ ปาเรียน หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เข้ารับการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องจัดสอบของแผนกต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย