วันที่ 18 ธันวาคม 2564 นำโดยนายมารุต รื่นรวย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะข้าราชการครู เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครู สายการสอนและความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์/วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ว๙/๒๕๖๔ โดยมีนายวินัย กงพลนันท์ ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทุกประการ ณ ห้องประชุมร่มราชพฤษ์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง