วันที่ 16 ธันวาคม 2564 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูณัฐกิตติ์ พาหมวด นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรินิกส์ (E-Commerce) ระดับ ปวช./ปวส. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สาม