วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เข้ารับการฉีดวัคซีน (วัคซีน Pfizer) ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ ONSITE ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) โดยมีนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน กลุ่มที่2 จำนวน 41 คน ดำเนินการโดยโรงพยาบาลอำเภอเวียงเชียงรุ้ง สถานที่ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง