วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชางานมุ้งลวดอลูมิเนียม และรายวิชางานอาหารจานเดียว ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 และศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่ง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย