ประกาศ!! เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565
สามารถสมัครเรียนได้ 2 ทาง ดังนี้
1. ทางวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
2. ทางระบบรับสมัครเรียนออนไลน์หรือทาง QR Code ที่แนบมาพร้อมเอกสารนี้