วันที่ 15 ตุลาคม 2564 แผนกอาหารและโภชนาการ นำโดยนายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี หัวหน้าแผนกฯ ครูเจนจิรา ด้วงอ้าย และครูส่องศรี  มาเยอะ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 แผนกอาหารและโภชนาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ นำเสนอผลงานการออกฝึกงานในช่วง ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564 - 8 ตุลาคม 2564 ( 18 สัปดาห์ ) โดยมีนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1,2 แผนกอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการปัจฉิมฯ ในครั้งนี้ด้วย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ