ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงุ้งประจำปีการศึกษา 2565