วันที่ 22 กันยายน 2564 คณะครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกสอนอาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง นำโดย ครูณัฐกิตติ์ พาหมวด และครูวิไลพร มหาวรรณ์ ออกหน่วยฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และห้องเรียน อาชีพ โรงเรียนอาชีพ ให้กับโรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคม มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 30 คน