ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล แผนก/สาขางาน ผลการนับคะแนน
1 นายวัชระ ก่อร่ม ชมรมวิชาชีพแผนกอาหารและโภชนาการ จำนวน 45 คะแนน
2 นางสาวโรอีส ตาฮอง ชมรมวิชาชีพแผนกการบัญชี จำนวน 33 คะแนน
3 นางสาวรัตติกาล แซ่จ๋าว ชมรมวิชาชีพแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 26 คะแนน
4 นางสาวสุข สุริยา ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 19 คะแนน
5 นายปภังกร สุขเกษม ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ จำนวน 15 คะแนน
6 นางสาวรพีพรรณ เยอะซอ ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง จำนวน 1 คะแนน