วันที่ 14 กันยายน 2564 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดเชียงรายภายใต้โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดเชียงรายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้โครงการพระราชดำริ ในรายวิชางานมุ้งลวดอลูมิเนียม  ระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย พะเยา อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย