วันที่ 13 กันยายน 2564  ครูส่องศรี และครูเจนจิรา ออกสอนระยะสั้น รายวิชา งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม ณ โรงเรียนบ้านป่าซาง