ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรรถพล สังขวาสี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา
*มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง