ประกาศฝ่ายวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) เริ่มวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564