ประกาศจากทางวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564