ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.เวียงเชียงรุ้ง)