ประกาศแจ้งให้ทราบ เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 41/2564 ] มีผลบังคับใช้ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา08.00น. เป็นต้นไป