ประกาศ เรื่องการงดกิจกรรมหน้าเสาธง ระหว่างสัปดาห์ที่ 1-4 ของภาคเรียนที่ 1/64