งานทวิภาคีฯ แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ทางกลุ่มเฟสบุ๊ค ทวิภาคีเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมกลุ่มคลิกที่นี่ ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น. ถึง 12.00น. มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ฯลฯ เพื่อติดตาม ประเมินผล เก็บข้อมูล แจ้งข่าวสารให้ทราบอื่นๆ ต่อไป