วันที่ 1 เมษายน 2564 งานวัดผลและประเมินผล โดยครูจิรายุ ศีติสาร ครูพิราพร สุขวนิช ครูส่องศรี มาเยอะและนายพงศ์พันธ์ อุตะละ นำนักเรียนระดับ ปวช.3 ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมทดสอบระบบการสอบ V-net ก่อนวันสอบจริงเพื่อหาข้อบกพร่องของระบบการสอบออนไลน์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย