31 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 และนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง