วันที่ 26 มีนาคม 2564 นำโดยผู้กำกับลูกเสือจิรายุ ศีติสาร ผู้กำกับลูกเสือมานะ เตชะปิตุ ครูพงษ์พันธ์ อุตะละ นำนักเรียน นักศึกษา ในชมรมลูกเสือพี่เลี้ยง ออกบริการ ควบคุม กำกับดูแล ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในการทำกิจกรรมออกค่ายพักแรม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ