วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูนำโดยนางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว หัวหน้าแผนกบัญชี นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิขันแก้ว ครูประจำสาขางานการบัญชี และว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์ ครูประจำสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกสอนวิชาชีพระยะสั้น รายวิชางานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม 30 ชั่วโมง (สายคล้องหน้ากากอนามัย) ณ โรงเรียนชุมชนป่าคาแม่เงิน อ.เชียงแสน