วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูช่างยนต์นำโดย นายมานะ เตชะปิตุ และนายธิร์ปพน นันตัง ครูประจำช่างยนต์ ออกสอนวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาซ่อมรถจักรยาน 30 ชั่วโมง ณ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา อำเภอดอยหลวง