วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง นำนักเรียน นักศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง เข้าค่ายจิตอาสาพัฒนา จำนวน 1 สัปดาห์ ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยนำความรู้ ทักษะ ความสามารถ พลังเยาวชนฝีมือแรงงาน มาใช้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน เพื่อมาช่วยพัฒนาสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน  ระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป วันที่ 14 มกราคม 2564


วันที่ 15 มกราคม 2564

   

วันที่ 16 มกราคม 2564