วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพเวียฃเชียงรุ้ง นำโดยครูจิรายุ ครูชาญชัย ครูวิไลพร ครูส่องศรี และนักเรียน ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับ ปวช. โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย