วันที่ 30 กันยายน 2563 นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้เกษียณอายุราชการ ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในวาระโอกาสเกษียณอายุราชการพ้นจากตำแหน่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ