วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมการเป็นผู้นำ ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายลิขิต ขัดแก้ว รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และกล่าวรายงานต่อประธานโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์ หัวหน้างานฯ นำนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งเข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมอเนกประสงค์อินทนิล วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง