วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยครูนรินทร์ณา หน่อท้าวและครูเจนจิรา. ด้วงอ้ายศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้าน DIGITAL ECONOMY ภาคเหนือ