วันเสาร์ที่ 19 และ อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 คณะครู พนักงานราชการครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 11 ท่าน เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Leaning ด้วยการใช้สื่อออนไลน์ (Development learning teaching active learning method by using basic online media) (หลักสูตร:625291002) หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมฤทธิ์ ไกลถิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเทิง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายนปตรี อินเรือง นายดนัย เกี๋ยงแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรมหลักสูตร  โดย ดร.ภูวดล บัวบางพลู และนางพีรญา ดุนขุนทด วิทยากร ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย