วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นำโดยนางสาวนรินทร์ณา หน่อท้าว หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ คณะครูแผนกอาหารและโภชนาการ  นางสาวเจนจิรา ด้วงอ้าย หัวหน้าแผนกฯ นางสาวส่องศรี  มาเยอะ ครูพิเศษสอน และนักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 แผนกอาหารและโภชนาการ ได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ร้าน Meomli Arts Cafe’ และ ไร่ชาฉุยฟง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ ทักษะ นอกชั้นเรียน