วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการเปิดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน และการจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย