ด้วยสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา (Poll) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะของสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องข้างต้น ตอบแบบสอบถามตามลิ้งด้านล่างนี้
1.ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น "รู้มัย ทำไมเรียนอาชีวศึกษา" กดที่ลิงค์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-fqbgllvFOgB2iILLqMFJ67Ptxr7tp1Ptqt9PIxkpf1GKTw/viewform

2.แบบสำรวจ "การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อการศึกษา" กดที่ลิงค์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvMe2OH6mHJ0jiKBHMQflhpMkhnYsl0Bj7R8HfIqRK5eP0eQ/viewform

1.
2.