เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563  ดร.สุธีรัตน์  อริเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมและสำรวจการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) โดย ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และทีมงานผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา นำเสนอการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 และนำเยี่ยมชม โรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า และพื้นที่ก่อสร้างวิทยาเขตห้วยเกี๋ยง เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเทคนิคเชียงแสน และวิทยาลัยเทคนิคเชียงแสน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)