17 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดย รองผู้อำนวยการ จตุพล ขันตี ดำเนินโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต